به گزارش خبرگزاری برنا از استان تهران ، محسن خرمی شریف در این خصوص اظهار داشت: به منظور اطلاعرسانی و هدایت مسیر خودروها در مسیر تقاطعها، نسبت به نصب تابلوهای هدایت مسیر دسترسی مسیرها برای رانندگان اقدامات لازم انجامگرفته است.

وی افزود: عملیات نصب تابلوهای جدید هدایت مسیر به منظور بهبود منظر شهری و نوسازی المانهای شهری؛ در محل تقاطعها، خیابان اصلی، کمربندی جنوبی و دیگر مسیرها انجام شد.

شهردار قرچک خاطرنشان کرد: تابلوهای پیشبینیشده در قالب تابلوهای پرچمی و پایه تابلوهای ایستاده فلزی است که جانمایی آنها در سطح شهر توسط معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری انجام و نصب شه است که دسترسی شهروندان را به نقاط موردنظرشان با سهولت بیشتری همراه میکند.

خرمی شریف بابیان تحقق این امر درنهایت به مدیریت ترافیک سطح شهر منتهی میشود، بیان داشت: راهاندازی کمربندی جنوبی قرچک نیازمند به نصب تابلوهای جدید مسیر بود که در راستای افزایش رضایت شهروندان و زیباسازی فضای عمومی شهر؛ آماده سازی، جانمایی و نصب تابلوهای هدایت مسیر و معرفی مکان از سوی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.

وی افزود: خدمترسانی در جهت بهتر شدن عبور و مرور و کم شدن ترافیک برای رفاه حال شهروندان از اولویتهای کاری مدیریت شهری است و در این خصوص از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

شهردار قرچک از در پایان از شهروندان قرچکی خواست اگر پیشنهاد و انتقادی در خصوص تابلوهای هدایت مسیر در سطح شهردارند با سامانه ۱۳۷ شهرداری در میان بگذارند تا ما هر چه سریعتر مورد دریافتی پیگیری شود.

22

33